AMD Radeon HD 5450 driver download miễn phí (ver. 15.­7.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí AMD Radeon HD 5450 driver cho Video.

AMD Radeon HD 5450 (ver. 15.­7.­1) LZMA:23 phát hành 2015.07.29.

File được download 2277 lần và được xem 32068 lần.

Loại Video
Hãng AMD
Thiết bị Radeon HD 5450
Hệ điều hành Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
Phiên bản 15.­7.­1
Kích thước file 216.15 Mb
Loại file LZMA:23
Phát hành 2015.07.29
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm AMD Radeon HD 5450 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for AMD Radeon HD 5450 AMD Catalyst™ Driver NOTES This driver is not intended for use on AMD products running in Apple Boot Camp platforms.­ Users of these platforms should contact their manufacturer for driver assistance.­ When installing the AMD Catalyst™ Driver for Windows® operating system,­ the user must be logged on as Administrator,­ or have Administrator rights to complete the installation of the AMD Catalyst™ Driver.­ The AMD Catalyst™ 15.­7.­1 Software Suite requires Windows® 7 Service Pack 1 to be installed.­ The AMD Catalyst™ 15.­7.­1 Software Suite requires Microsoft® .­NET Framework 4.­5 to be installed.­ Microsoft .­NET Framework 4.­5 is included in all AMD Catalyst™ packages.­

Driver Video AMD Radeon HD 5450 phổ biến:

Driver AMD Video phổ biến: