AMD Radeon HD 7400M driver download miễn phí (ver. 15.­7.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí AMD Radeon HD 7400M driver cho Video.

AMD Radeon HD 7400M (ver. 15.­7.­1) LZMA:23 phát hành 2015.07.29.

File được download 7731 lần và được xem 42832 lần.

Loại Video
Hãng AMD
Thiết bị Radeon HD 7400M
Hệ điều hành Windows 7 64-bit
Phiên bản 15.­7.­1
Kích thước file 286.83 Mb
Loại file LZMA:23
Phát hành 2015.07.29
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm AMD Radeon HD 7400M driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for AMD Radeon HD 7400M AMD Catalyst™ Driver NOTES This driver is not intended for use on AMD products running in Apple Boot Camp platforms.­ Users of these platforms should contact their manufacturer for driver assistance.­ When installing the AMD Catalyst™ Driver for Windows® operating system,­ the user must be logged on as Administrator,­ or have Administrator rights to complete the installation of the AMD Catalyst™ Driver.­ The AMD Catalyst™ 15.­7.­1 Software Suite requires Windows® 7 Service Pack 1 to be installed.­ The AMD Catalyst™ 15.­7.­1 Software Suite requires Microsoft® .­NET Framework 4.­5 to be installed.­ Microsoft .­NET Framework 4.­5 is included in all AMD Catalyst™ packages.­

Driver Video AMD Radeon HD 7400M phổ biến:

Driver AMD Video phổ biến: